Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบโควตา Porfolio รับวุฒิ ปวช. / ปวส.
25 ก.ย. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับรอบโควตา Porfolio รับวุฒิ ปวช. / ปวส.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช. / ปวส.
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์  
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสาขาวิชาได้ 2 อันดับ ในคณะเดียวกัน ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครเพิ่ม
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 ก.ย. - 06 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 พ.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content