Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏธนบุรี รอบรับตรง ภาคปกติ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
21 ก.ค. 63
332 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏธนบุรี รอบรับตรง ภาคปกติ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร และ วิทยาเขตสมุทรปราการ

- คณะครุศาสตร์ *รับสมัครวันนี้ 22 กรกฎาคม 2563
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / กศน. สมัครได้
- ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ผู้ที่มี GPAX 2.50 ขึ้นไป ฟรีค่าสมัคร 500 บาท และฟรีค่าลงทะเบียน
- GPAX 3.00 ยื่นสมัครทุนเรียนดีได้ โดยนําใบรายงานผลการเรียน (Transcript) มาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์

- คณะครุศาสตร์ รับสมัครวันนี้ - 22 กรกฎาคม 2563
- คณะอื่น ๆ รับสมัครวันนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 - 31 ก.ค. 63

Related Content