Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ
22 พ.ค. 63
775 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ
775 views | 22 พ.ค. 63
480 คน
03 ก.พ. 63 - 29 พ.ค. 63
เหลืออีก 0 วัน
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วันจันทร์ – ศุกร์)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนยีสารสนเทศ (วันจันทร์ – ศุกร์)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด (วันเสาร์ – อาทิตย์)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) บุคคลทั่วไป (วันเสาร์ – อาทิตย์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร (วันเสาร์ – อาทิตย์)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวท. ปวส. หรือ เทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ทั่วประเทส 
- เลือกสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ก.พ. - 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 มิ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 13 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 มิ.ย. 63

Related Content