Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์
15 พ.ค. 63
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

รับตรง 63 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์
1K views | 15 พ.ค. 63
ไม่ระบุ
15 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
ปิดรับสมัคร
15

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท นำส่งเอกสารประกอบการสมัครและชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบในวันสอบข้อเขียน
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 - 22 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 25 พ.ค. 63

สอบ
: 04 มิ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 05 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 มิ.ย. 63

Related Content