Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏอุดรธานี รอบที่ 2 สอบคัดเลือกและรับตรง
29 ต.ค. 62
3K views
Shares
0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 สอบคัดเลือกและรับตรง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
**เด็กซิ่ว ปวช. ปวส. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะเทคโนโลยี

- สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th
และพิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
ยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร พร้อม Portfolio และ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ

ช่องทางที่ 2
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยส่งเอกสารการสมัครไปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 ธ.ค. 62 - 24 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 04 ก.พ. 63

สอบ
: 08 - 09 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ก.พ. 63


สอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์
: 15 ก.พ. 63

สอบปฏิบัติกีฬาตามความถนัด สำหรับผู้สมัครประเภทกิจกรรม ดีเด่นด้านกีฬา
: 16 ก.พ. 63
Related Content