Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
14 พ.ค. 63
797 views
Shares
0

TCAS 63 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- เป็นหญิงโสด หรือ ชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี (เกิด พ.ศ. 2547) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 3 ส.ค. 63)
- มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก. ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
- GPAX 2.75 ขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GPAX 20%
- ผลคะแนน O-NET 30%
- ผลคะแนน GAT 20% และ PAT 2 30%
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท สมัคร 4 อันดับ 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 29 - 30 พ.ค. 63  
Related Content