Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
08 พ.ค. 63
1K views
Shares
0

TCAS 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

คณะที่เปิดรับ
- คณะครุศาสตร์
- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
- วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ
- วิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวดันครปฐม
- วิทยาลัยสถาปตัยกรรมศาสตร์
- ศูนย์การศึกษาจังหวดัอุดรธานี
- ศูนย์การศึกษาจังหวดัชลบุรี
- ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน GPAX 20%
- คะแนน O-NET 30%
- คะแนน GAT/PAT 0-50%
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ My TCAS >> https://www.mytcas.com
- รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา
- ค่าสมัครสาขาวิชาละ 150 บาท ค่าดำเนินการ 50 บาท สมัครครบ 4 สาขาวิชา 300 บาท
- ชำระเงินแล้ว อย่าลืม!! กดยืนยันการเลือกสาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS​
: 29 - 30 พ.ค. 63
Related Content