Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
27 เม.ย. 63
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

- คณะนิติศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- วิทยาลัยสหวิทยาการ
- วิทยาลัยนวัตกรรม 
- วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET 30%
- ผลคะแนน GPAX 20%
- ผลคะแนน GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท สมัคร 4 อันดับ 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 29 - 30 พ.ค. 63  

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด >>Click
Related Content