Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 2 แบบโควตา
25 ก.พ. 63
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 2 แบบโควตา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

TCAS 63 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 2 แบบโควตา
4K views | 25 ก.พ. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 23 มี.ค. 63
ปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GPAX และ O-NET หรือ V-NET/PAT ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท ต่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
- ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- สามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 หลักสูตร/สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 30 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 04 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

Related Content