Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
17 ก.พ. 63
796 views
Shares
0

TCAS 63 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 2 แบบโควตา

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะเกษตรศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะศิลปศาสตร์
6. สถาบันอิสลามละอาหรับศึกษา
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
8. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน >>Click

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด

**เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์**
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
- ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติ
- มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์​

**เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์**
- พิจารณาคะแนน GAT/PAT1/PAT2 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 200 บาท   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 เม.ย. 63

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ดูที่ระเบียบการ
Related Content