Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมทุนเรียนดี
06 ก.พ. 63
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมทุนเรียนดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- GPAX และ แผนการเรียน ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท เลือกได้ 4 หลักสูตร แบบมีลำดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 เม.ย. 63

Related Content