Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 2 แบบโควตา
05 ก.พ. 63
3K views
Shares
0

มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการโควตาภูมิภาค
2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
5. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
6. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 2 แบบโควตา
3K views | 05 ก.พ. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 16 มี.ค. 63
ปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
**เด็กซิ่ว ปวช. ปวส. สมัครได้
- คุณสมบัติเฉพาะโครงการดูในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาจากผลการเรียน GPAX หรือ GPA กลุ่มสาระวิชาที่กำหนดของแแต่ละโครงการ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครออนไลน์ผ่าน website http://entrance.tsu.ac.th
- ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 16 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 31 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 06 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (เคลียริงเฮาส์)
: 22 - 25 เม.ย. 63
Related Content