Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
07 ม.ค. 63
7K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายสามัญ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 31 พ.ค. 62
- ผู้สมัครต้องศึกษาในชั้นม.ปลาย ในเขตพื้นที่ ของแต่ละศูนย์แพทย์ฯ ตามที่กำหนดเท่านั้น
- ผู้สมัคร หรือ บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
- พิจารณาผลคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท.
- สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิต    
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร ขั้นตอนที่ 1 จำนวน 200 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และขั้นตอนที่ 2 จำนวน 1500 บาท ชำระเงิน ณ วันที่สอบบุคลิกภาพ
- ส่งสำเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร  ไปที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 20 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 10 - 11 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

Related Content