Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.บูรพา รอบที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการรับตรง (มีทดสอบปฏิบัติ)
07 ม.ค. 63
2K views
Shares
0

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
**เด็กซิ่ว ปวช. ปวส. สมัครได้
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน GPAX
- คะแนน GPA 3 กลุ่มวิชา ไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ
- คะแนนสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา
- สอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากบุคลิกภาพ และความรู้ในการตอบคำถามในสาขาวิชาที่สมัคร​
การสมัคร
- กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e admission.buu.ac.th
- ค่าสมัคร 500 บาท
- ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย​
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 07 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 17 มี.ค. 63

สอบ
: 21 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 31 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 04 - 05 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 เม.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (เคลียริงเฮาส์)
: 22 - 23 เม.ย. 63
Related Content