Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เวสเทิร์น รอบที่ 1 Portfolio
08 พ.ย. 62
809 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.เวสเทิร์น เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

รับตรง 63 ม.เวสเทิร์น รอบที่ 1 Portfolio
809 views | 08 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
120 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
75 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต กาญจนบุรี
120 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต วัชรพล
120 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต บุรีรัมย์
120 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
120 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
200 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
200 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- รับทั้งศึกษาในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ
- GPAX ตามที่คณะสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดการส่งดูที่ระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.เวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
- ค่าสมัคร 500 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 26 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 25 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 27 ม.ค. 63

Related Content