Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 พระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.”
16 ต.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 พระนครเหนือ เปิดรับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” รอบที่ 1

รับตรง 63 พระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.”
1K views | 16 ต.ค. 62
30 คน
16 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
ปิดรับสมัคร
16

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
5 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
10 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
10 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตร 5 ปี)
5 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่วุฒิ ปวช.
- สายการเรียน ตามที่สาขาวิชาสมัครกำหนด
- GPA ไม่น้อยกว่า 2.75
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงให้เห็นความสามารถด้านวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด A4 จำนวน 15 ผลงานขึ้นไป ไม่นับรวมใบประกาศนียบัตร รูปภาพ ฯลฯ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 - 31 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 พ.ย. 62

Related Content