Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 สำหรับ ปวส. เทียบโอน
16 ก.ย. 62
2K views
Shares
0

TCAS 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัคร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เกณฑ์การพิจารณา
เช็คคุณสมบัติและการสอบแต่ละโครงการได้ที่


โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับสมัคร 16 ก.ย. 11 ต.ค. 62 >> Click


โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
รับสมัคร 16 ก.ย. 11 ต.ค. 62 >> Click


โครงการโควตา สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี (สถานศึกษาในโครงการพิจารณาส่งรายชื่อนักเรียน และสมัครที่คณะ)
รับสมัคร 1 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 >> Click


โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี
รับสมัคร 1 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 >> Click


โควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี
รับสมัคร 8 ก.ค. - 23 ก.ย. 62 >> Click
การสมัคร
- สมัครทางเว็บไซต์ งานรับสมัครของมหาวิทยาลัย www.admission.kmutnt.ac.th
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ก.ย. - 11 ต.ค. 62

Related Content