Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ รอบโควตา
08 ต.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับวิทยาลัยนานาชาติ รอบโควตา

รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ รอบโควตา
1K views | 08 ต.ค. 62
ไม่ระบุ
10 ต.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
เหลืออีก 56 วัน
10

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิชาเอกการโรงแรม, วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร, วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, วิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัล)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา อังกฤษ-ไทย)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. หรือ เทียบเท่า   
- GPAX 4 หรือ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
โควตาที่เปิดรับ ดังนี้ 
1. โควต้าโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 
- ต้องศึกษาในจังหวัดที่ระบุ คือ นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 
(โดยใช้ยื่น GPAX และสอบสัมภาษณ์)

2. โควตาความเป็นเลิศด้านภาษา
- สำหรับนักเรียนที่มีเกรดภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือภาษาอื่น ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ที่ได้เกรด 2.50 ขึ้นไป 
(โดยใช้ยื่น GPAX และไม่ต้องสอบสัมภาษณ์)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ส่วนงานรับสมัครและประชาสัมพันธ์ เลขที่ 111/5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมิ ในวันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 ต.ค. - 15 ธ.ค. 62

Related Content