Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 1 Portfolio
28 ต.ค. 63
2K views
Shares
0

TCAS 64 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 1 Portfolio 

- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโฃยีสุขภาพ
- วิทยาลัยพัฒนามหานคร

TCAS 64 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 1 Portfolio
2K views | 28 ต.ค. 63
585 คน
14 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
14
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. 
- ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ Grade 12 หรือ ระดับ Year 13
-  GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 Mb รายละเอียดเนื้อหาดูที่ระเบียบการ  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- เลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 หลักสูตร ค่าสมัครหลักสูตรละ 400 บาท โดยแต่ละหลักสูตร สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น
- ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 - 20 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 ม.ค. 64

สอบสัมภาษณ์
: 16 - 17 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 01 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
: 22 ก.พ. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content