Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา
13 ก.พ. 63
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา

1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. คณะพยาบาลศาสตร์
12. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ กศน. 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, GPAX ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท เลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 เม.ย. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content