Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ภาคปกติ รอบที่ 1
17 ก.ย. 62
1K views
Shares
0

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ (กำแพงเพชรและแม่สอด)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เกรด 2.50 ขึ้นไป
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เกรด 2.00 ขึ้นไป
- หลักสูตรอื่น ๆ ไม่ได้กำหนดเกรด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา
- สอบปฎิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- Portfolio เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครได้ที่ admission.kpru.ac.th    
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 27 ต.ค. 62

ปฏิทินและเกณฑ์การรับสมัคร >> Click
 
Related Content