Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทรับตรงทั่วไป
23 ส.ค. 62
907 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับประเภทรับตรงทั่วไป

 

รับตรง 63 ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทรับตรงทั่วไป
907 views | 23 ส.ค. 62
ไม่ระบุ
05 ส.ค. 62 - 21 ก.พ. 63
เหลืออีก 127 วัน
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเคมี
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟิสิกส์
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยา
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ระบุ
2.25
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาอังกฤษ
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารการท่องเที่ยว)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารดิจิทัล)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิ ปวช. / ปวส. หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียน และ GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านวิชาวัดแววครู *เฉพาะคณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (วันที่ 15 ส.ค. 62 - 31 ม.ค. 63)
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- หรือสมัครด้วยตนเอง (วันที่ 5 ส.ค. 62 - 21 ก.พ. 63) หรือ ทางไปรษณีย์ (วันที่ 5 ส.ค. 62 - 31 ม.ค. 63) ดูรายละเอียดในระเบียบการ  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 ส.ค. 62 - 21 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 03 มี.ค. 63

สอบ
: 10 มี.ค. 63

ดูปฏิทินวันสอบสัมภาษณ์ ในระเบียบการ
Related Content