Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.นเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
22 พ.ค. 62
5K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.นเรศวร เปิดรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข) หลักสูตร 1 ปี

รับตรง 62 ม.นเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
5K views | 22 พ.ค. 62
5 คน
29 เม.ย. 62 - 03 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
29

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียน วิทย์-คณิต เท่านั้น
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย 
- ส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ (EMS เท่านั้น) ไปที่ หน่วยรับเข้าศึกษางานทะเบียนนิสิตและประมวลผลกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 65000
กำหนดการ
รับสมัคร
: 29 เม.ย. - 03 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 มิ.ย. 62

Related Content