Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
08 ก.พ. 62
735 views
Shares
0

TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับรอบที่ 2 นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายสามัญ
- กำลังศึกษาระดับ ปวช. 3 *เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น*
- ต้องศึกษาในโรงเรียน/วิทยาลัย ที่สังกัดอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชาสมัครกำหนด

**การรับนักเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม**
1. กลุ่มที่ 1 : นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนสะสมในชั้น ม. 4 - ม. 6 เทอมที่ 1 
อยู่ในลำดับสูงสุด 10% แรก ของจำนวนผู้สมัคร ของแต่ละโรงเรียน
2. กลุ่มที่ 2 : นักเรียนผู้ไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในกลุ่มที่ 1
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ แบ่งการสอบเป็น 3 ชุดวิชาดังนี้
- ชุดวิชา A ได้แก่ วิชาภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 1 , เคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยา
- ชุดวิชา B ได้แก่ วิชาภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 1 , วิทย์ทั่วไป
- ชุดวิชา C ได้แก่ วิชาภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิต 2 , วิทย์ทั่วไป
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
- สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน 4 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 18 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 - 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content