Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 4 Admissions
03 พ.ค. 62
856 views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบที่ 4 Admissions

TCAS 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 4 Admissions
856 views | 03 พ.ค. 62
ไม่ระบุ
09 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
09
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า   
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GPAX 6 เทอม
- ผลคะแนน O-NET 5 วิชา ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- ผลคะแนน GAT/PAT ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ สาขาวิชาละ 50 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 100 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 4 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 19 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 62

Related Content