Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก
30 ม.ค. 62
648 views
Shares
0

TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก

รับตรงม.พะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่จังหวัดเชียงราย

TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก
648 views | 30 ม.ค. 62
5 คน
04 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย
2 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลพาน
2 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
1 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย  ในเขตอำเภอที่กำหนด ในระเบียบการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT2 ปี 2562 
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท 
- ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS)
ไปที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000 (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาแหล่งฝึก ปี 2562”)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 22 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 20 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

Related Content