Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.วลัยลักษณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โครงการ พสวท.
12 มี.ค. 61
1K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.วลัยลักษณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โครงการ พสวท.
1K views | 12 มี.ค. 61
10 คน
09 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
ปิดรับสมัคร
09

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
10 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายสามัญ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPAX ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 23 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 มี.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 เม.ย. 61

Related Content