หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 134 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 9 ป.6 81.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB613332 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ป.6 49.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB613329 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ป.6 38.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB613328 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ป.6 45K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB613327 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ป.6 30K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB613313 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 34.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB613312 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 25 ป.6 31.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 10 ป.6 138.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 10 ป.6 85.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB612427 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 47.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB612426 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 63.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB612425 ความรู้ทั่วไป ชุดที่1 10 ป.6 89K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB612301 ศาสนาต่างๆ 5 ป.6 114.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB612299 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 5 ป.6 51.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611963 ข้อสอบพุทธประวัติ 5 ป.6 84.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611960 พุทธประวัติน่ารู้ 10 ป.6 69.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611934 เศรษฐกิจพอเพียง 10 ป.6 68.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611929 อาเซียนศึกษา ชุดที่11 10 ป.6 37.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611928 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 10 10 ป.6 27.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611927 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 9 10 ป.6 22.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611926 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 8 10 ป.6 21K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611924 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 7 10 ป.6 38.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611923 สถาบันการเงิน 10 ป.6 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611922 สหกรณ์ 10 ป.6 12.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB611917 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10 ป.6 111.3K เริ่มทำข้อสอบ