กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)

วิชา
ความถนัดทางวิชาการอื่นๆ
ระดับชั้น
อุดมศึกษา
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ