หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 2 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
013609 ความเข้าใจพื้นฐาน เทคโนโลยีสื่อสารยุค 5G 5 อุดมศึกษา 6K เริ่มทำข้อสอบ
013608 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) 10 อุดมศึกษา 1.5K เริ่มทำข้อสอบ