ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6
O-NET | 7.7K views

วิชา
O-NET
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
40 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ