หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 21 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 55.4K เริ่มทำข้อสอบ
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 16.5K เริ่มทำข้อสอบ
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 16K เริ่มทำข้อสอบ
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 27.3K เริ่มทำข้อสอบ
PB613489 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5 32 ป.6 6.2K เริ่มทำข้อสอบ
PB613487 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4 31 ป.6 6K เริ่มทำข้อสอบ
PB613486 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3 32 ป.6 5.1K เริ่มทำข้อสอบ
PB613485 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2 32 ป.6 2.4K เริ่มทำข้อสอบ
PB613483 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 1 32 ป.6 3.9K เริ่มทำข้อสอบ
PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ป.6 24K เริ่มทำข้อสอบ
PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ป.6 11.8K เริ่มทำข้อสอบ
PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ป.6 13.1K เริ่มทำข้อสอบ
PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ป.6 7.8K เริ่มทำข้อสอบ
PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ป.6 63.3K เริ่มทำข้อสอบ
PB613470 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 13.3K เริ่มทำข้อสอบ
PB613467 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 90 ป.6 52.2K เริ่มทำข้อสอบ
PB613464 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 7.4K เริ่มทำข้อสอบ
PB613440 ข้อสอบ Post-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2 40 ป.6 4.9K เริ่มทำข้อสอบ
PB613439 ข้อสอบ Pre-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 40 ป.6 8.6K เริ่มทำข้อสอบ
PB613438 ข้อสอบ Post-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 40 ป.6 2.6K เริ่มทำข้อสอบ