Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Teacher

ข่าวการศึกษา

Contents of the week
109
Contents
2
Content creator
ข่าวการศึกษา
ผลการค้นหา 109 บทความ Last | Most View
บริติช เคานซิล ลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp ปี 2561 รวม 18 ศูนย์ทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ (19 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนางพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล (British Council) ป
ชงบอร์ดคุรุสภาเลื่อนการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ไพฑูรย์ ชงบอร์ดคุรุสภาเลื่อนการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มอบ ส.ค.ศ.ท.ทำวิจัยด่วน ควรผลิตครูหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี เมื่อวันที่ (17 ก.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ป
ได้ฤกษ์ปรับมาตรฐานวิชาชีพครู
อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู เห็นควรปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูจาก 11 มาตรฐานเหลือ 4 มาตรฐานหลัก ชงบอร์ดคุรุสภาพิจารณา 26 ก.ค.นี้ เมื่อวันที่ (17 ก.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณ