Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

Quote

แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร ผู้ชนะนั้น มักเข้าใจว่า ตนเองเป็นผู้ได้ แต่โดยที่แท้เป็นผู้เสีย คือเสียไมตรีจิตของอีกฝ่ายหนึ่งไปหมดสิ้น หรือจะเรียกว่าได้ ก็คือ ได้เวร เพราะผู้แพ้ก็จะผูกใจเพื่อจะเอาชนะต่อไป จึงเป็นอันว่าไม่ได้ความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย . ส่วนผู้ที่ละ
Quote | 6K Views
ขันติธรรม ธรรมะดับเพลิงทุกข์ พระนิพพานที่ไม่ใกลสุดเอื้อม โดยสมเด็จพระสังฆราช
ขันติธรรม ธรรมะดับเพลิงทุกข์ พระนิพพานที่ไม่ใกลสุดเอื้อม โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหลักการแห่ง ขันติธรรม เพื่อเป็นหลักเผยแผ่พระศาสนา และการดำรงตนของพุทธบริษัท ดังพระพุทธภาษิตท
Quote | 7K Views
ธรรมะ รับตรุษจีน โดย เจ้าคุณเย็นเต็ก ท่านเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย - มหายาน
ธรรมะ รับตรุษจีน โดย เจ้าคุณเย็นเต็ก ท่านเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย - มหายาน
Quote | 7K Views
ท่านพุทธทาสภิกขุ : ปีใหม่ ไม่ได้ใหม่จริง และ ปัจจุบัน ของพระอริยเจ้า ไม่ใช่ ปัจจุบัน ที่เรามักเข้าใจ
ท่านพุทธทาสภิกขุ : ปีใหม่ ไม่ได้ใหม่จริง และ ปัจจุบัน ของพระอริยเจ้า ไม่ใช่ ปัจจุบัน ที่เรามักเข้าใจ
Quote | 7K Views