Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 1 - 2)
TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 1 - 2)
20 ก.ค. 64
9K views
 
Shares
0

TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 1 - 2) 

รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ : 1 พ.ย. - 19 ธ.ค. 64 (จำนวนรับ 28 คน)
รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ : 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 64 (จำนวนรับ 4 คน)
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ
- Grade 12 หรือ Year 13 

- มีผลการสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. มีผลคะแนนเฉลี่ย ม. 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยของวิชาชีววิยา เคมี คณิต ฟิสิกส์ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
2. มีผลการสอบ AS หรือ A level ใน 3 รายวิชาที่กำหนดในเบียบการ หรือ
3. มีผลการสอบ IB ใน 3 รายวิชาที่กำหนดในเบียบการ หรือ
4. มีผลการสอบ SAT II ใน 3 รายวิชาที่กำหนดในเบียบการ

- มีผลการสอบ BMAT ใช้ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี (ปี 2563 - 2564) มีผลคะแนนตามที่กำหนดในระเบียบการ

- มีผลการสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0 หรือ
2. TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 100 คะแนน
*ใช้ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร*

- มีแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 10 - 20 หน้ากระดาษ A4 รวมหน้าปก รายละเอียดประกอบตามเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 250 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด


**TCAS 65 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป**
https://www.mytcas.com/
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ย. 64 - 07 มี.ค. 65

*กำหนดการอื่น ๆ ของแต่ละรอบ ดูที่ระเบียบการรับสมัคร
Related Content