Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
TCAS 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
16 มิ.ย. 64
3K views
 
Shares
0

TCAS 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบรับตรงอิสระ (เพิมเติม)

**ดูรายละเอียดการรับสมัคร ตามลิงค์แต่ละคณะได้เลย**

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีเปิดรับทั้งวุฒิ ม. 6 ปวช./ปวส. ขึ้นอยู่กับคระที่สมัครกำหนด

คณะที่เปิดรับ ดังนี้

รับสมัครถึงวันที่ 20 มิ.ย. 64
- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง >>Click
- วิทยาลัยนวัตกรมและการจัดการ >>Click

รับสมัครถึงวันที่ 27 มิ.ย. 64
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ >>Click

รับสมัครถึงวันที่ 28 มิ.ย. 64
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ >>Click
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ >>Click
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ >>Click
- คณะวิทยาการจัดการ >>Click
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>Click
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ >>Click

รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64
- คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรม >>Click
- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ >>Click

รับสมัครถึงวันที่ 11 ก.ค. 64
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัตตามแต่ละคณะสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์คณะ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 มิ.ย. - 11 ก.ค. 64

Related Content