Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 3  (Admission 1 & Admission 2)
TCAS 64 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2)
05 พ.ค. 64
4K views
 
Shares
0

TCAS 64 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 3  (Admission 1 & Admission 2)

Admission 1 และ Admission 2 คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- สำนักวิชาการจัดการ
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- วิทยาลัยนานาชาติ​

TCAS 64 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2)
4K views | 05 พ.ค. 64
ไม่ระบุ
24 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
ปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- ใช้ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- พิจารณา GPAX ขั้นต่ำ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- สมัครกี่อันดับก็ได้ เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ
อันดับที่ 1 = 150 บาท
อันดับที่ 2 - 4 อันดับละ 50 บาท
อันดับที่ 5 - 10 อันดับละ 100 บาท
- เลือกสมัครได้ 2 รูปแบบคละกันได้ หรือ เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ หรือจะคณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน เลือกทั้ง 2 รูปแบบก็ได้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 15 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 มิ.ย. 64

ประกาศผลครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 26 - 27 พ.ค. 64 (ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2)
ประกาศผลครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ
Related Content