Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3  (Admission 1 & Admission 2)
TCAS 64 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2)
28 เม.ย. 64
13K views
 
Shares
0

TCAS 64 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3  (Admission 1 & Admission 2)

Admission 1 จำนวนรับ 2,195 คน คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะพลศึกษา
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

Admission 2 คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะพลศึกษา
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
เกณฑ์การพิจารณา
1. Admission 1 รายละเอียด >>Click
- ใช้ผลคะแนน O-NET ปี 2563, GAT/PAT ปี 2564, 9 วิชาสามัญ ปี 2564 ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- พิจารณา GPAX ขั้นต่ำ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

2. Admission 2 รายละเอียด >>Click
- ใช้ GPAX 20 % ขั้นต่ำ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- ใช้ O-NET 30 % วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
- ใช้ผลคะแนน GAT/PAT ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- สมัครกี่อันดับก็ได้ เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ
อันดับที่ 1 = 150 บาท
อันดับที่ 2 - 4 อันดับละ 50 บาท
อันดับที่ 5 - 10 อันดับละ 100 บาท
- เลือกสมัครได้ 2 รูปแบบคละกันได้ หรือ เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ หรือจะคณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน เลือกทั้ง 2 รูปแบบก็ได้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 15 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 พ.ค. 64

สอบสัมภาษณ์
: 05 มิ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 มิ.ย. 64

ประกาศผลครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 26 - 27 พ.ค. 64 (ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2)
ประกาศผลครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ
Related Content