Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.พายัพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รับตรง 64 ม.พายัพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
09 ก.พ. 64
5K views
 
Shares
0

รับตรง 64 ม.พายัพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
- เพศหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม        
- เพศชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (วันที่ 6 ม.ค. - 19 ก.พ. 64 ) หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 6 ม.ค. - 26 ก.พ. 64 ) ไปที่ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) เวลา 8.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ , วันหยุดนักขัตฤกษ์)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ม.ค. - 26 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 04 มี.ค. 64

สอบ
: 13 มี.ค. 64

สอบสัมภาษณ์
: 13 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 มี.ค. 64

Related Content