Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)
27 ต.ค. 63
1K views
Shares
0

TCAS 64 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- ศึกษาในโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา และปัตตานี 
- ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์แบบ (MMI)
- แฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดตามกำหนดในระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1500 บาท 
- ส่งหลักฐานการสมัคร ไปที่ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 (วงเล็บมุมซองว่า ใบสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 - 08 ม.ค. 64

สอบสัมภาษณ์
: 15 - 17 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 ม.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content