Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 กสพท รอบที่ 3 (Admission 1) คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช
21 ต.ค. 63
5K views
Shares
0

TCAS 64 กสพท รอบที่ 3 (Admission 1) คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช

คณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 สถาบัน
คณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
- เด็กซิ่ว ปวช. กศน. จบต่างประเทศ สมัครได้
- คณะทันตะ และคณะเภสัช รับเฉพาะ วิทย์-คณิต หรือ เทียบเท่า
- คณะแพทย์ และคณะสัตวแพทย์ รับทุกแผนการเรียน

สำหรับเด็กซิ่ว
- ปี 1 อยากเปลี่ยนคณะ ไม่ต้องลาออก สอบติดแล้วค่อยลาออกทีหลัง
- ปี 1 อยากเข้าคณะเดิม  เช่น เรียนแพทย์อยู่แล้ว อยากซิ่วเข้าแพทย์อีกสถาบัน หรือทันตะ ซิ่วเข้าทันตะ ต้องลาออกก่อน 30 เม.ย. 64
- ปี 2 ขึ้นไป หรือเรียนปี 1 ครบหมดแล้ว พร้อมที่จะขึ้นปี 2 ต้องได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อน 16 พ.ย. 63
- ปี 4 หรือชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา สมัครได้ไม่ต้องลาออก แต่ให้แสดงเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยว่ากำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษา
- จบปริญญาตรีแล้ว สมัครได้เลย
- เด็กจาก ม.เอกชน สมัครได้เลย ไม่ต้องลาออก
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2563 (ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ)​ ใช้ทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60% 
*เด็กซิ่ว ไม่ต้องใช้เกณฑ์ O-NET 

- ผลคะแนน วิชาสามัญ 70% (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม) ต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละรายวิชา (ใช้คะแนนสอบวันที่ 3 -4 เม.ย. 64 เท่านั้น)

- ผลคะแนนวิชาเฉพาะ 30% ที่จัดสอบโดย กสพท (ใช้คะแนนสอบ ในวันที่ 10 เม.ย. 64 เท่านั้น)

- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท วันที่ 2 - 20 พ.ย. 63
ทาง www9.si.mahidol.ac.th รายละเอียดการสมัครสอบ >>Click

- ยื่นสมัคร กสพท รอบ 3 (Admission 1) วันที่ 7 - 15 พ.ค. 64 ผ่านระบบ TCAS 64 www.mytcas.com
- สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 10 สาขาวิชา 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 15 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 พ.ค. 64

สอบสัมภาษณ์
: 04 - 08 มิ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 มิ.ย. 64

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ หรือ แสดงความจำนงในการประมวลครั้งที่ 2
: 26 - 27 พ.ค. 64

ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 3 (ครั้งที่ 2)
: 1 มิ.ย. 64
Related Content