Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio
23 ก.ย. 63
4K views
Shares
0

TCAS 64 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio 

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
2. โครงการเพชรตะวันออก
3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
4. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
5. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง 
6. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) 
7. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
8. โครงการ สอวน. 
9. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 1)
10. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
11. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
12. โครงการทับทิมสยาม
13. โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์
14. โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่1) *รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
15. โครงการรับบุคคลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์

TCAS 64 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio
4K views | 23 ก.ย. 63
ไม่ระบุ
05 ม.ค. 64 - 19 ม.ค. 64
ยังไม่เปิดรับสมัคร
05
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPAX ขั้นต่ำ และคุณสมบัติเฉพาะโครงการสมัครกำหนด

**ติดตามระเบียบการฉบับเต็ม เร็ว ๆ นี้**
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์  **TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 - 19 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 ม.ค. 64

สอบสัมภาษณ์
: 06 - 07 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 ก.พ. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64   
Related Content