Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio
TCAS 64 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio
21 ก.ย. 63
3K views
 
Shares
0

TCAS 64 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio 

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาเขต สระแก้ว

TCAS 64 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio
3K views | 21 ก.ย. 63
ไม่ระบุ
24 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
ปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX ตามที่สาขาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน แนบไฟล์ PDF จำนวนไม่เกิน 12 หน้า (รวมปก) ผ่านทางเว็บไวต์สมัคร
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 100 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส **TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ก.ย. 63 - 30 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 ก.พ. 64

สอบสัมภาษณ์
: 10 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 ก.พ. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 

ปฏิทินรับสมัคร >>Click
Related Content