Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา คณะแพทยศาสตร์ (3 โครงการ)
16 ก.ย. 63
935 views
Shares
0

TCAS 64 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา คณะแพทยศาสตร์ (3 โครงการ) 

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

TCAS 64 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา คณะแพทยศาสตร์ (3 โครงการ)
935 views | 16 ก.ย. 63
83 คน
01 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64
ยังไม่เปิดรับสมัคร
01

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
83 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
-  พิจารณาผลคะแนน วิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2564 **เปิดสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท วันที่ 2 - 20 พ.ย. 63
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบ ไปที่ โครงการสมัครสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 **โดยผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบปะหน้าซองขนาด A4 สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา เลือกสมัครได้เพียงคนละ 1 โครงการเท่านั้น

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 17 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 04 พ.ค. 64

สอบสัมภาษณ์
: 05 - 06 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 พ.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 10 - 11 พ.ค. 64 
Related Content