Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
15 ก.ย. 63
2K views
Shares
0

TCAS 64 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

TCAS 64 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
2K views | 15 ก.ย. 63
24 คน
16 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
เหลืออีก 8 วัน
16

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
24 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี
- ระดับ Grade 12 , Year 13
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 
- มีผลสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่าง ดังนี้
TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 
*ผลคะแนนย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า รายละเอียดผลงานตามที่กำหนดในระเบียบการ
- ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องมีผลการการสอบ BMAT ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ครบทั้ง 3 section
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
- ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครจากหน้าจอ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ-นามสกุล และเตรียมเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด มาแสดงในวันรายงานตัวสอบสัมภาษณ์  

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 - 30 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 ธ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 16 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 ก.พ. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64   
Related Content