Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio
10 ก.ย. 63
5K views
Shares
0

TCAS 64 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio 

1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ *รออัปเดตระเบียบการ
2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม *รออัปเดตระเบียบการ
3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ *รออัปเดตระเบียบการ
5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ *รออัปเดตระเบียบการ
6. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล *รออัปเดตระเบียบการ
7. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
8. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. โครงการลูกแสดทอง
10. โครงการผู้พิการ
11. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
12. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

TCAS 64 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio
5K views | 10 ก.ย. 63
ไม่ระบุ
01 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ตามที่โครงการกำหนด
- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน *ตามที่โครงการกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 21 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 04 ธ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 12 - 13 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ธ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content