Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio
08 ก.ย. 63
6K views
Shares
0

TCAS 64 ม.ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio 

เปิดรับ 12 คณะ 4 โครงการ
- โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
- โครงการส่งเสริมนักเรียนคุรธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

TCAS 64 ม.ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio
6K views | 08 ก.ย. 63
ไม่ระบุ
01 ธ.ค. 63 - 13 ม.ค. 64
ยังไม่เปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา GPAX และ GPA วิชาที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ไม่นับรวมปก และส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 

**สำหรับน้อง ๆ ที่ยื่น รอบ 1 ม.ทักษิณ ต้องเข้าไปลงทะเบียนในระบบ TCAS ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 64 มิเช่นนั้นการสมัครจะเป็นโมฆะ

**ติดตามกำหนดการฉบับเต็ม ทางเว็บไวต์โครงการ**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ธ.ค. 63 - 13 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.พ. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content