Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตร 1 ปี)
05 ส.ค. 63
521 views
Shares
0

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตร 1 ปี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
เอกสารการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 - 10 ส.ค. 63

Related Content