Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ม.เชียงใหม่ โครงการเรียนล่วงหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563
30 ก.ค. 63
739 views
Shares
0

ม.เชียงใหม่ โครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 

- โครงการเรียนลวงหน้า เปิดเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1 (๒๐๖๑๑๑)
- สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปเป็น 206111 : แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ และ 206103 : แคลคูลัส 1 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
- GPAX 4 เทอม วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
- GPAX 4 เทอม วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 4.00
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไวต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

**เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว นําใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและลงชื่อผู้สมัครครบถ้วนแล้ว ให้นําส่งฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามรับรอง คุณสมบัติในใบสมัครสอบของนักเรียน**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 ก.ค. - 07 ส.ค. 63

Related Content