Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง)
23 ก.ค. 63
830 views
Shares
0

รับตรง 64 ม.มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง) #ไม่เข้าร่วมTCAS

- สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
- สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
- สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
- สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
- สาขาวิชาละครเพลง
- สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี
- สาขาวิชานตรีศึกษาและการสอน
- สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องได้ดี
- มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทย และ/หรือ สากล และโสตทักษะ
- มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนนสอบ TIME ตามที่กำหนด รายละเอียดการสมัครสอบ >>Click 
- สอบวิชาปฏิบัติดนตรี  / สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์  และส่งเอกสารสมัครสอบทาง e-mail : msadmission@mahidol.edu 
- ค่าสมัคร 1,500 บาท

เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง **เริ่มรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 63**
ครั้งที่ 1 ปิดรับสมัครวันที่ 17 ก.ย. 63 
ครั้งที่ 2 ปิดรับสมัครวันที่ 19 พ.ย. 63 
ครั้งที่ 3 ปิดรับสมัครวันที่ 21 ม.ค. 64
ครั้งที่ 4 ปิดรับสมัครวันที่ 18 มี.ค. 64 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 31 ก.ค. 63 - 18 มี.ค. 64

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครทั้ง 4 รอบ ดูในระเบียบการ
Related Content